IT

W zakresie branży teleinformatycznej (IT) doradzamy podmiotom publicznym, jak również prywatnym przedsiębiorstwom, w zakresie sporządzania i opiniowania umów mających za przedmiot m.in. dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego, wdrożenie oprogramowania, czy też przeszkolenie personelu z dostarczonych rozwiązań.

Nasz Zespół to przede wszystkim pasjonaci nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, którzy rozumieją i pogłębiają tę tematykę również od strony technologicznej. Prawnicy są autorami publikacji z zakresu zagadnień IT w prasie polskiej i zagranicznej oraz prelegentami wielu konferencji branżowych.

Zdajemy sobie sprawę, że branża IT – z uwagi na jej specyfikę – wymaga stałej współpracy z praktykami o szerokim doświadczeniu i wykształceniu informatycznym. W związku z powyższym, podjęliśmy współpracę z firmą Cloudware Polska sp. z o.o., która jest liderem w obszarze Cloud Computingu, posiadającą certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania oraz mającą status ich partnera.

Pragniemy podkreślić, że synergia przedstawicieli branży prawniczej oraz IT to wyjątkowa oferta w skali całego kraju. Gwarantuje kompleksowe i profesjonalne wsparcie Klienta na przestrzeni całego procesu – bez względu na jego złożoność.

Reklama / Marketing

W zakresie obsługi prawnej branży reklamowej i marketingowej wspieramy m.in. agencje reklamowe, marketingowe, PR i eventowe, domy produkcyjne i mediowe, studia DTP, agencje interaktywne i internetowe, a także sponsorów.

W ramach naszej praktyki:

 • projektujemy i negocjujemy wszelkie umowy związane z powstaniem reklamy, takie jak np. o świadczenie usług reklamowych, nabycie praw autorskich i praw do wizerunku, o nabycie czasu i powierzchni reklamowych,
 • projektujemy i negocjujemy kontrakty sponsorskie,
 • doradzamy w zakresie dopuszczalności i legalności treści reklamowych (reklama porównawcza, alkoholu, wyrobów tytoniowych, usług finansowych, farmaceutyków),
 • zabezpieczamy interesy uczestników przetargów reklamowych, w tym w szczególności prawa autorskie do koncepcji,
 • doradzamy w przypadku organizacji loterii i konkursów.

Mice / Incentive

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną spotkań publicznych, wyjazdów motywacyjnych, eventów, imprez masowych, oraz specjalnych takich jak: pokazy mody, koncerty, imprezy kulturalne, imprezy firmowe, pikniki, akcje promocyjne, imprezy integracyjne, szkolenia oraz imprezy sportowe.

W ramach naszej praktyki:

 • doradzamy w organizowaniu wskazanych powyżej przedsięwzięć;
 • projektujemy i negocjujemy umowy, w tym sponsorskie;
 • pośredniczymy przy zawieraniu umów z ubezpieczycielem;
 • zabezpieczamy interesy majątkowe i osobiste organizatorów imprez;
 • dochodzimy roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz niewykonania umowy;
 • opracowujemy regulaminy imprez;
 • przygotowujemy projekty wniosków kierowanych do urzędów administracji publicznej i reprezentujemy Klientów w kontaktach z administracją;
 • sporządzamy opinie prawne związane z organizacją imprez.

W ramach powyższych usług nasi Klienci otrzymują wsparcie podatkowe.

 

Rozrywka

Wspieramy naszych Klientów tworzących rozrywkę popularną, jak również tę skierowaną do odbiorcy bardziej wymagającego, tj. producentów, promotorów, artystów, twórców, organizatorów eventów, prezenterów, dziennikarzy, modelki/modeli, agentów. W ramach tej specjalizacji projektujemy i negocjujemy m.in. następujące umowy:

MUZYKA

 • pomiędzy studiami nagraniowymi/wytwórniami płytowymi, a artystami,
 • pomiędzy agentami i artystami,
 • dotyczące komercjalizacji wizerunku artystów,
 • sponsorskie,
 • pomiędzy członkami zespołów muzycznych,
 • z promotorami,
 • o organizację koncertów i udział w trasach koncertowych,
 • dotyczące eksploatacji utworów artystycznych,
 • dystrybucyjne

FILM

 • o finansowanie produkcji filmowej,
 • nabycia praw do scenariusza filmowego,
 • ze scenarzystami, reżyserami, operatorami i innymi twórcami zaangażowanym w  proces produkcji filmu,
 • ubezpieczenia produkcji filmowej,
 • najmu studia filmowego,
 • dotyczące prac postprodukcyjnych,
 • dystrybucyjne,
 • z nadawcami telewizyjnymi.

TV

 • dotyczące nabycia praw niezbędnych do produkcji telewizyjnej,
 • o współprodukcję,
 • dotyczące finansowania produkcji telewizyjnych,
 • sprzedaży praw do produkcji oraz licencyjne,
 • dotyczące komercjalizacji postaci,
 • dystrybucyjne

TEATR

 • z osobami zaangażowanymi w produkcję teatralną (aktorzy, reżyser, pisarz, kompozytor, muzykami etc),
 • dotyczące finansowania,
 • z producentem

WYDAWCY

 • z autorami,
 • drukarniami,
 • dystrybutorami,
 • osobami odpowiadającymi za techniczną stronę przygotowania wydań papierowych lub elektronicznych.

W ramach powyższych usług nasi Klienci otrzymują wsparcie podatkowe, poprzez umiejętne planowanie i prezentację obowiązków podatkowych związanych z zawarciem i wykonaniem ww. umów oraz wprowadzenie do nich postanowień optymalizujących wysokość opodatkowania bądź termin zapłaty podatku (podatków), przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa skarbowego.

 

Moda

Prawo mody jest szybko rozwijającą się, również w Polsce, specjalizacją prawniczą, obejmującą swoim zainteresowaniem polski przemysł mody. W zakresie obsługi prawnej tej branży wspieramy m.in.: agencje modelingowe, domy mody, producentów odzieży, organizatorów pokazów mody, projektantów: odzieży, biżuterii, modnych dodatków w tym sztuki użytkowej, a także fotografów i grafików.

W ramach naszej praktyki, m. in.:

 • obsługujemy kompleksowo, od strony prawnej, organizację takich wydarzeń, jak: pokazy mody, targi modowe, targi odzieżowe,
 • doradzamy klientom branżowym w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • zabezpieczamy osobiste i majątkowe prawa uczestników obrotu gospodarczego w branży modowej,
 • projektujemy i negocjujemy wszelkie umowy związane z branżą modową.

W ramach praktyki podatkowej zapewniamy dodatkowo:

 • wprowadzenie efektywnych podatkowo rozwiązań w odniesieniu do uzyskiwanych dochodów przez osoby fizyczne prowadzące działalność artystyczną i związaną z modą,
 • wybór optymalnej podatkowo struktury dla inwestycji dokonywanych przez
 • osoby fizyczne prowadzące działalność w branży modowej, w tym artystyczną
 • ustalanie prawidłowej wysokości podatku VAT za sprzedawane produkty i usługi wykonywane w branży modowej.

 

Przemysł

Kluczowe zagadnienia, jakimi zajmujemy się w tym obszarze naszej praktyki, to m.in.:

 • opracowywanie projektów umów, a następnie udział w negocjacjach z oferentami we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa: od utrzymania ciągłości ruchu, remonty, poprzez kwestie związane z obsługą logistyczną w tym obsługą bocznicy kolejowej, na handlu i gospodarce wodno – ściekowej kończąc,
 • wydawanie opinii prawnych we wszystkich kwestiach związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością (m. in. gospodarką materiałami i odpadami niebezpiecznymi, w tym azbestem, gospodarką wodno-ściekową, REACH,  pracą w warunkach szczególnych,  pozwoleniami środowiskowymi),
 • sprawy pracownicze – system pracy 4bsp, szczególne wymogi odnośnie bezpieczeństwa z uwagi na wykorzystywane w produkcji substancje niebezpieczne, reprezentowanie w trakcie kontroli PiP,
 • reprezentowanie klienta przed organami administracji – Urzędem Transportu Kolejowego (obsługa bocznicy, logistyka kolejowa), Państwową Strażą Pożarną (dokumentacja Seveso II, raporty o bezpieczeństwie), Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego (pozwolenia na budowę – ROB),
 • prawa własności przemysłowej – współpraca z działem badawczym, koordynacja prawna realizowanych przez klienta projektów badawczych, nabywanie praw z patentów,
  obsługa prawna realizowanych przez Klienta procesów inwestycyjnych, w tym współfinasowanych ze środków wspólnotowych (PARP) oraz krajowych (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),
 • stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania konsorcjów naukowych,
 • uzyskiwanie i zmiany pozwoleń zintegrowanych i wodnoprawnych – współpraca z podmiotami przygotowującymi dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń środowiskowych,
 • współpraca z działami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu w zakresie przygotowania dokumentów SEVESO II,
 • służebność przesyłu – reprezentowanie Klienta jako przedsiębiorstwa przesyłowego w sporach sądowych oraz negocjacjach z właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowana jest infrastruktura przesyłowa (rurociągi przesyłowe).