Bieżące doradztwo podatkowe 

Istotnym spodobem wykonywania doradztwa podatkowego na rzecz Klientów jest bieżące udzielanie konsultacji. Podczas długoletniej praktyki zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie na temat całego systemu podatkowego oraz praktyki organów administracji podatkowej. Wiedza ta w połączeniu ze zrozumieniem specyfiki obrotu gospodarczego oraz potrzeb jego uczestników pozwala nam efektywnie wspierać naszych Klientów zarówno w kwestiach podatkowych jak i gospodarczych. Świadczone przez nas usługi mają wymiar praktyczny w codziennej działalności przedsiębiorców, zwiększając bezpieczeństwo podejmowanych przez nich działań, obniżając poziom opodatkowania i podnosząc funkcjonalność przedsiębiorstwa.

Nieruchomości, inwestycje budowlane

Oferujemy szeroki wachlarz usług dotyczących prawa nieruchomości.
Doradzamy na etapie badania stanu prawnego nieruchomości, transakcji sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych.
Prowadzimy sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Reprezentujemy Klientów w sprawach reprywatyzacyjnych (szczególnie w związku z przepisami tzw. Dekretu Bieruta), w przedmiocie zasiedzenia, zwrotu nieruchomości i podobnych.
Posiadamy bogate doświadczenie w uzyskiwaniu zgód na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
Prowadzimy z sukcesem spory dotyczące realizacji roszczeń wynikających z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości.
Reprezentujemy zarówno przedsiębiorstwa przesyłowe, jak również właścicieli nieruchomości obciążonych wybudowanymi na nich urządzeniami, np. służącymi do przesyłu energii elektrycznej i rurociągami.
Uzyskujemy dla naszych Klientów decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia budowlane.
Przygotowujemy projekty i negocjujemy wszystkie umowy związane z procesem budowlanym, w tym dotyczące projektowania, wykonawstwa, nadzoru, gwarancji w procesie inwestycyjnym, funkcji inżyniera, a także umowy deweloperskie i sprzedaży lokali.
Przygotowujemy w tym zakresie także procedury przetargowe.
Każda transakcja jest przez nas analizowana i optymalizowana pod kątem skutków podatkowych.

Sprawy karno-gospodarcze i karno-skarbowe

Reprezentujemy Klientów, jako obrońcy w sprawach karno-gospodarczych i karno-skarbowych. Oprócz tego doradzamy osobom fizycznym lub prawnym poszkodowanym przestępstwem. Kluczowe zagadnienia, jakimi zajmujemy się w tym obszarze naszej praktyki, to m.in.:
– odpowiedzialność karna i karno-skarbowa członków organów osób prawnych,
– niegospodarność,
– naruszenie interesów wierzycieli,
– naruszenie tajemnicy służbowej,
– nadużycie zaufania,
– przekupstwo menadżerskie.

Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa

W warunkach ostrej konkurencji rynkowej i postępującej fiskalizacji obrotu gospodarczego naturalnym jest poszukiwanie rozwiązań optymalizujących obciążenia fiskalne. Remedium na nadmierną wielkość daniny należnej państwu jest planowanie podatkowe (etap przygotowania przedsięwzięcia) i optymalizacja podatkowa (etap realizacyjny). W ramach prac działu podatkowego Kancelarii proponujemy Klientom takie konstruowanie założeń biznesowych, które w obrębie obowiązujących przepisów umożliwiają minimalizowanie obciążeń fiskalnych. Przy wykonywaniu tego rodzaju zleceń wartością nadrzędną pozostaje dla nas zawsze bezpieczeństwo naszych Klientów. Proponowane im rozwiązania służą zatem obniżeniu płaconych podatków, a nie uchylaniu się od ich płacenia. W ramach świadczonych usług optymalizujemy podatkowo przedsiębiorców m. in. w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej, dochodów osobistych, dywidendy i zysków z inwestycji kapitałowych.

Ceny transferowe

Obszarem szczególnie wysokiego ryzyka podatkowego są transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obserwując na przestrzeni lat postępowania kontrolne prowadzone w tej mierze przez władze skarbowe, ich metodologię, skutki czynionych ustaleń w korespondencji ze stopniem przygotowania przedsiębiorców jesteśmy przekonani, że dobrze skonstruowana argumentacja stanowi skuteczną tarczę w relacjach z administracją podatkową. W ramach naszych usług przygotowujemy dokumentację cen transferowych odpowiadającą obowiązującym wymogom, identyfikując przy tym istniejące zagrożenie fiskalne. We współdziałaniu z Klientem ustalamy politykę cen transferowych, w tym także tworzymy ramowe umowy wyznaczające generalne zasady współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi w krajowe i międzynarodowe grupy kapitałowe. W razie konieczności gromadzimy i przekazujemy dane dotyczące porównywalnych transakcji zawieranych w warunkach rynkowych, reprezentujemy naszych Klientów w procesie uzyskiwania uprzedniego porozumienia cenowego. Najczęściej po uporządkowaniu dokumentacji i stworzeniu właściwych procedur Klienci są w stanie samodzielnie dokumentować kolejne transakcje poddając efekt swoich prac naszej weryfikacji.

Upadłości i restrukturyzacje

Doradzamy zarówno dłużnikom, wierzycielom, jak i syndykom.
Prowadzimy w imieniu naszych Klientów sprawy upadłości likwidacyjnej, jak i układowej, projektując, a także negocjując warunki układów.
Aktywnie wspieramy uczestników projektów restrukturyzacyjnych, zarówno w ramach procedur sądowych jak również pozasądowych.
Doradzamy na etapie przygotowywania wniosków upadłościowych.Wspieramy członków zarządów spółek kapitałowych w kwestiach ich osobistej odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Podatki pośrednie

Od dłuższego czasu uczestnicy obrotu gospodarczego doskonale zdają sobie sprawę, iż teza, że podatki pośrednie nie obciążają podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest nieprawdziwa. Wystarczy wskazać na związek podatku od towarów i usług z utrzymaniem płynności finansowej czy też akcyzy z konkurencyjnością ofert producentów i dystrybutorów wyrobów akcyzowych.

Mając świadomość tych współzależności pomagamy naszym Klientom oceniać skutki podatkowe prowadzonych przez nich transakcji, służymy bieżącym doradztwem, analizujemy na płaszczyźnie podatkowej międzynarodowe projekty gospodarcze, tworzymy, zmieniamy i opiniujemy umowy handlowe, reprezentujemy przedsiębiorców wobec władz skarbowych, uzyskujemy dla nich indywidualne interpretacje ministra finansów.

Kontrakty handlowe

Na zlecenie naszych Klientów projektujemy i negocjujemy umowy, zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym obrocie gospodarczym.
Naszym priorytetem niezmiennie pozostaje połączenie i wyważenie, z jednej strony determinacji w osiągnięciu celu biznesowego Klienta, z drugiej zaś zabezpieczenie Jego interesów.
Tworząc umowy zawsze pamiętamy o kwestiach podatkowych.

Postępowania podatkowe

Reprezentując Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach skarbowych zawsze pamiętamy, że skuteczności podejmowanych działań musi towarzyszyć troska o umożliwienie przedsiębiorcy prowadzenia bieżącej działalności w sposób maksymalnie niezakłócony i stabilny. Zapewniamy zatem pomoc i doradztwo na każdym etapie kontroli podatkowej oraz w czasie całego postępowania, współtworzymy z Klientem argumentację prezentowaną administracji skarbowej, przygotowujemy potrzebne ekspertyzy i opinie prawno-podatkowe.

W razie potrzeby zastępujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych toczących się przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, a także przez Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sprawy korporacyjne

Na zlecenie Klientów projektujemy i negocjujemy umowy spółek. Dotyczy to także porozumień wewnętrznych wspólników, jak również umów typu joint-venture.
Wspieramy Klientów na etapie likwidacji spółek.
Rejestrujemy oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, a także fundacje i stowarzyszenia.
Doradzamy w sprawach związanych z łączeniem spółek, jak również sprzedażą i kupnem udziałów lub przedsiębiorstw. Na zlecenie Klientów przeprowadzamy badania due diligence prawne i prawno-podatkowe.

Spory sądowe i arbitraż gospodarczy

Reprezentujemy Klientów w ramach negocjacji przedsądowych, procesów sądowych prowadzonych przez sądy powszechne, Sąd Najwyższy, jak i arbitraż gospodarczy oraz sportowy (roszczenia majątkowe, sprawy dyscyplinarne)..
Zarządzamy ryzykiem procesowym i doradzamy celowość zawarcia ugody lub odrzucenia propozycji ugodowych. Negocjujemy warunki takich porozumień, zabezpieczając ich wykonanie, a także optymalizując skutki podatkowe.
Ponadto reprezentujemy Klientów w sporach z administracją publiczną na etapie postępowania administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego w sprawach prowadzonych przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.

Prawo prasowe i dobra osobiste

Nasi specjaliści doradzają w sprawach związanych z publikacjami prasowymi, w tym konsultują kwestie sprostowań i odpowiedzi, szczególnie pod kątem możliwych naruszeń dóbr osobistych.
W ramach naszej praktyki reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących przedmiotowych zagadnień.

Zatrudnienie

Doradzamy Klientom w sprawach szeroko rozumianego zatrudnienia, w tym sportowców i twórców, w ramach ich bieżącej obsługi prawnej, jak i w sytuacjach niestandardowych (np. masowe redukcje zatrudnienia).
W ramach indywidualnego prawa pracy projektujemy i negocjujemy umowy o pracę, w tym zawierane z lub przez menadżerów wysokiego szczebla. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju regulaminy, w tym pracy i wynagradzania. Doradzamy w zakresie zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę.
W zakresie zbiorowego prawa pracy reprezentujemy Klientów w kontaktach ze związkami zawodowymi, negocjujemy z sukcesem układy zbiorowe pracy.
Oprócz powyższego dbamy o płynne przejęcia pracowników np. w ramach procesów łączenia się przedsiębiorców lub innych przekształceń.
Posiadamy bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów regulujących kwestie czasu pracy, w tym tak kontrowersyjne, jak te dotyczące czterobrygadowego systemu pracy.
Wspieramy Klientów w przypadku konieczności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, przygotowując strategię na okoliczność ewentualnego procesu sądowego.
Z sukcesem prowadzimy sprawy dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników zagranicznych.
W zakresie doradztwa prawnego dotyczącego spraw pracowniczych optymalizujemy podatkowo pracowników zagranicznych pracujących w Polsce, jak również Polaków pracujących za granicą.

Uczciwa konkurencja

W ramach swojej specjalizacji skutecznie doradzamy w zakresie:
– zgodności z prawem i dobrymi obyczajami kampanii reklamowych i innych działań promocyjnych,
– projektowania regulaminów i oświadczeń dotyczących know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa itp.,
– sporów powstałych na tle podobieństw działań reklamowych, oznaczeń przedsiębiorców, naśladownictwa towarów i usług, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłaniania do rozwiązania, niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów, utrudniania dostępu do rynku itp. Usługi świadczone Klientom dotyczą zarówno prawa cywilnego, jak i karnego.

Prawo autorskie

W ramach zleceń dotyczących kwestii prawnoautorskich zabezpieczamy interesy osób sprzedających, jak i nabywających prawa autorskie. Dotyczy to także wszelkiego rodzaju umów licencyjnych i praw zależnych.
Dokonujemy audytów umów stosowanych przez Klientów, biorąc pod uwagę kwestie prawne, branżowe i biznesowe.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie związane z prowadzeniem negocjacji, których stroną są organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Bardzo ważnym aspektem naszych zainteresowań pozostają kwestie optymalizacji podatkowych obrotu prawami autorskimi.
Kancelaria współpracuje na bieżąco z wysoko kwalifikowanymi rzecznikami patentowymi – specjalistami znającymi poszczególne branże, prowadzącymi sprawy rejestracji patentów, znaków towarowych czy wzorów użytkowych.

Dane osobowe

Doradzamy Klientom w kwestiach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. W szczególności opiniujemy reguły według jakich prowadzona jest ta działalność.
Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o rejestrację zbiorów danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Doradzamy także w kwestiach odpowiedniego zabezpieczenia danych, jak również przygotowujemy projekty odpowiednich umów, a także wymaganych prawem zgód i klauzul.

Indywidualny Klient Zamożny

Wsłuchując się w głosy wielu naszych Klientów – osób prowadzących działalność gospodarczą lub zarządzających spółkami – stworzyliśmy usługę odpowiadającą ich potrzebom osobistym.

Nasza pomoc w tym zakresie dotyczy m.in. obsługi transakcji zakupu i sprzedaży mienia znacznej wartości (udziałów w spółkach, nieruchomości itp.), kwestii związanych z delikatnymi sprawami rodzinnymi, jak również podatków.
Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie polskiego i  międzynarodowego prawa podatkowego, pozwala oferować Klientom możliwie najefektywniejsze rozwiązania związane z optymalizacją obciążeń podatkowych, zmniejszeniem wysokości płaconych podatków oraz dokumentowaniem źródeł posiadanego majątku. Pomagamy także w wyborze najkorzystniejszej rezydencji podatkowej, doradzamy jak bezpiecznie alokować posiadany majątek, w końcu zaś opracowujemy przyjazne podatkowo strategie inwestycyjne.
Doradzamy także w zakresie zabezpieczenia majątku posiadanego przez naszych Klientów i ich rodziny.
Wykonując wszelkie usługi dla Klientów pamiętamy o ich bezpieczeństwie. Zapewniamy także najwyższy poziom dyskrecji. Szczególną wagę przywiązujemy do budowania wieloletnich relacji z Klientem, opartych na zaufaniu oraz jakości naszych usług.