Uczciwa konkurencja

W ramach swojej specjalizacji skutecznie doradzamy w zakresie:
– zgodności z prawem i dobrymi obyczajami kampanii reklamowych i innych działań promocyjnych,
– projektowania regulaminów i oświadczeń dotyczących know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa itp.,
– sporów powstałych na tle podobieństw działań reklamowych, oznaczeń przedsiębiorców, naśladownictwa towarów i usług, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłaniania do rozwiązania, niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów, utrudniania dostępu do rynku itp. Usługi świadczone Klientom dotyczą zarówno prawa cywilnego, jak i karnego.