POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

psg-470x266Niniejszym potwierdzamy, że firma Central Europe Trust – Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (CET), przy udziale kancelarii prawniczej Pałucki Trusiński Prawo i Podatki sp. jawna z siedzibą w Warszawie, zrealizowała na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) z siedzibą w Warszawie usługi doradcze przy realizacji projektu dotyczącego akwizycji (TRANSAKCJA) wybranych aktywów (stacji LNG wraz z infrastrukturą gazową) „małego” Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Zakres prac CET obejmował:

  • Wycenę majątku stacji LNG wraz z siecią gazową.
  • Analizę zgodności użytkowania infrastruktury gazowej z uzyskanym przez OSD pozwoleniem na budowę oraz weryfikację ksiąg wieczystych nieruchomości, przez które przebiega infrastruktura gazowa (pod kątem obciążeń oraz tytułów prawnych do nieruchomości).
  • Opracowanie projektu umowy transakcyjnej, związanej z zakupem stacji LNG i sieci gazowej.

Ww. prace były zrealizowane przez CET w okresie października i listopada 2017 r. Wymieniona powyżej kancelaria prawnicza realizowała zadania w zakresie zagadnień prawno-podatkowych (analiza procesu inwestycyjnego oraz spraw własnościowych na trasie przebiegu gazociągów i stacji LNG, umowa transakcyjna).

Określone w umowie prace zostały wykonane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym oraz w uzgodnionych pomiędzy stronami terminach.