POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

psg-470x266Niniejszym potwierdzamy, że firma Central Europe Trust – Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (CET), przy udziale kancelarii prawniczej Pałucki Trusiński Prawo i Podatki sp. jawna z siedzibą w Warszawie, zrealizowała na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) z siedzibą w Warszawie usługi doradcze przy realizacji projektu dotyczącego akwizycji (TRANSAKCJA) aktywów „małego” Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Zakres prac CET obejmował:

1) Przeprowadzenie pełnej analizy due diligence OSD w obszarach:

a) księgowo-finansowym,
b) podatkowym,
c) formalno-prawnym, z uwzględnieniem ryzyk w zakresie zawartych umów na realizację inwestycji „w toku” i                                  wynikających z tego tytułu zobowiązań oraz ze szczególną analizą procesu inwestycyjnego oraz spraw                          własnościowych na trasie przebiegu infrastruktury gazowej należącej do OSD.

2) Analizę możliwych wariantów TRANSAKCJI, uwzględniających aspekty formalno­prawne, podatkowe i biznesowe.

3) Wycenę majątku OSD wraz z analizą wpływu transakcji na majątek, koszty i taryfę PSG.

Ww. prace były zrealizowane przez CET w okresie od października do grudnia 2017 r. Wymieniona powyżej kancelaria prawnicza realizowała zadania w zakresie zagadnień prawno-podatkowych (analiza formalno-prawna wariantów, analiza due diligence OSD).

Określone w umowie prace zostały wykonane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym oraz w uzgodnionych pomiędzy stronami terminach.