Przemysł

Kluczowe zagadnienia, jakimi zajmujemy się w tym obszarze naszej praktyki, to m.in.:

 • opracowywanie projektów umów, a następnie udział w negocjacjach z oferentami we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa: od utrzymania ciągłości ruchu, remonty, poprzez kwestie związane z obsługą logistyczną w tym obsługą bocznicy kolejowej, na handlu i gospodarce wodno – ściekowej kończąc,
 • wydawanie opinii prawnych we wszystkich kwestiach związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością (m. in. gospodarką materiałami i odpadami niebezpiecznymi, w tym azbestem, gospodarką wodno-ściekową, REACH,  pracą w warunkach szczególnych,  pozwoleniami środowiskowymi),
 • sprawy pracownicze – system pracy 4bsp, szczególne wymogi odnośnie bezpieczeństwa z uwagi na wykorzystywane w produkcji substancje niebezpieczne, reprezentowanie w trakcie kontroli PiP,
 • reprezentowanie klienta przed organami administracji – Urzędem Transportu Kolejowego (obsługa bocznicy, logistyka kolejowa), Państwową Strażą Pożarną (dokumentacja Seveso II, raporty o bezpieczeństwie), Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego (pozwolenia na budowę – ROB),
 • prawa własności przemysłowej – współpraca z działem badawczym, koordynacja prawna realizowanych przez klienta projektów badawczych, nabywanie praw z patentów,
  obsługa prawna realizowanych przez Klienta procesów inwestycyjnych, w tym współfinasowanych ze środków wspólnotowych (PARP) oraz krajowych (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),
 • stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania konsorcjów naukowych,
 • uzyskiwanie i zmiany pozwoleń zintegrowanych i wodnoprawnych – współpraca z podmiotami przygotowującymi dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń środowiskowych,
 • współpraca z działami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu w zakresie przygotowania dokumentów SEVESO II,
 • służebność przesyłu – reprezentowanie Klienta jako przedsiębiorstwa przesyłowego w sporach sądowych oraz negocjacjach z właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowana jest infrastruktura przesyłowa (rurociągi przesyłowe).